Zpracování osobních údajů

V případě, že jste společnosti Hanácká plynárenská s.r.o. udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to jakoukoli formou komunikace, níže máte veškeré informace vztahující se k Vašim právům a povinnostem souvisejícím se zpracováním osobních údajů.

Podle zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
(dále jen „Souhlas“)

Souhlas udělujete Vy, jako subjekt
(dále jen „Zákazník“)

Souhlas je udělován správci údajů:
Hanácká plynárenská s.r.o., Hlaváčkovo nám. 217/1, 796 01 Prostějov, IČO 07119640, zapsaná v OR Krajského soudu v Brně, v odd. C, vl. 106154 (dále jen „Dodavatel“)

Rozsah zpracování

Zákazník souhlasí se zpracováním jeho následujících osobních údajů ze strany Dodavatele a dalších jeho smluvních zpracovatelů:

 1. Identifikační a adresní údaje: oslovení, akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, údaje o dokladech totožnosti, adresa trvalého, případně přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, místo a stát narození, státní příslušnost, adresa odběrného místa, sídlo podnikání, IČ;
 2. Elektronické kontaktní údaje: telefon, obilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky;
 3. Jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentizační certifikáty, identifikátory v sociálních sítích a komunikačních platformách (např. Skype), lokační údaje zařízení užívaného Zákazníkem, atd.;
 4. Další osobní údaje spojené se smlouvou: číslo bankovního účtu, číslo zákaznického účtu, spojovací číslo SIPO, informace o spotřebě na základě odečtu měřicích zařízení a typového diagramu dodávky, číslo měřicího zařízení, EIC/EAN odběrného místa, údaj o způsobu využití plynu a/nebo elektřiny, atd.;
 5. Osobní údaje, které vznikají jako výsledek adresných analýz spotřebitelského chování Zákazníka, profilování, vyhodnocování kreditního rizika, záznamy o spotřebitelské historii a plnění platebních povinností u Zpracovatele, prediktivních modelů atd. a jsou dále zpracovávány;
 6. Další osobní údaje poskytnuté Zákazníkem ve Smlouvě/Dodatku či v jiných dokumentech a při jednáních, a to včetně pozdějších aktualizací;
 7. Informace o ZTP Zákazníka za účelem přiznání slevového programu;
 8. Biometrické údaje související s elektronickým podpisem zákazníka za účelem zvýšení ochrany práv Zákazníka i Dodavatele;
 9. Osobní údaje spojené s hlasovou analýzou či nahrávkou Zákazníkova hlasu při komunikaci s Dodavatelem za účelem zvýšení ochrany práv Zákazníka i Dodavatele;
 10. Osobní údaje spojené s videonahrávkou podoby Zákazníka a jeho osobnostních projevů při jednání za účelem ochrany práv Zákazníka i Dodavatele a/nebo předcházení škodám;

Účel a doba zpracování

Zákazník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů za níže uvedenými účely, v níže specifikovaném rozsahu (pomocí shora uvedených písmen) a po níže uvedenou dobu (počínající dnem ukončení posledního smluvního vztahu s Dodavatelem):

 1. Manuálního či automatického ověřování/vyhodnocování kreditního rizika a hodnocení platební schopnosti Zákazníka prostřednictvím:
  1. registrů dlužníků či jiných podobných registrů pro rozsah zpracování a) – f) po dobu 5 let,
  2. analýzy spotřebitelského chování Zákazníka včetně prediktivních modelů pro rozsah zpracování a) – f) po dobu 8 let,
  3. záznamů o spotřebitelské historii Zákazníka a plnění platebních povinností u Dodavatele pro rozsah zpracování a) – f) po dobu 8 let;
 2. Předání osobních údajů Zákazníka do registru dle předchozího odstavce (včetně údaje o datu vzniku dluhu, jeho výši a důvodu) v případech, kdy je Zákazník v opakovaném prodlení s úhradou závazků nebo v případě prodlení s úhradou závazku trvajícího déle než 30 dní po splatnosti, a to pro rozsah zpracování a), b), d) – f) – maximálně po dobu 10 let, nestanoví-li podmínky registru dobu kratší;
 3. Zasílání informačních zpráv týkajících se sjednaných služeb (např. informace o stavu vyřízení Zákazníkova požadavku) a poskytování poradenství zejména v oblasti výběru produktů a služeb, předcházení nedoplatkům ve vyúčtování, úspory nákladů, snížení energií nebo optimalizace tarifu pro rozsah zpracování a) – f) po dobu 6 měsíců; při těchto činnostech je mimo jiné využíváno profilování;
 4. Občasných poskytnutí obchodní nabídky:
  1. produktů, zboží a služeb Dodavatele netýkajících se dodávek energií pro rozsah zpracování a) – f) po dobu 8 let,
  2. energií, produktů, zboží a služeb smluvních partnerů Dodavatele pro rozsah zpracování a) – f) po dobu 8 let,
  3. zákaznických programů Dodavatele pro rozsah zpracování a) – f) po dobu 2 let, 4.4) zákaznických programů smluvních partnerů Dodavatele pro rozsah zpracování a) – f) po dobu 2 let, a to ve všech případech jakoukoli formou včetně obchodních sdělení šířených elektronickými prostředky, které zákazník poskytl/poskytne; záměrem Dodavatele je zefektivnění řešení požadavků zákazníků a zkvalitnění poskytovaných služeb, Dodavatel v žádném případě nechce zákazníky obtěžovat množstvím nevyžádané a nesouvisející marketingové komunikace (příp. uskutečňované v nevhodnou denní dobu), proto rovněž zjišťuje a nalyžuje spotřebitelské preference zákazníků, chování v digitálním prostředí Dodavatele (weby a webové aplikace) a charakteristiky, na základě kterých zákazníky rozčleňuje do dočasných spotřebitelských skupin, zjišťuje pravděpodobnost spokojenosti s aktuálním nastavením smluvních podmínek, využití nové nabídky, rizika nespokojenosti či ukončení smluvního vztahu, přičemž k tomu používá i automatizované rozhodování, hlasové analýzy a obdobné techniky profilování;
 5. Občasného poskytnutí obchodní nabídky týkající se dodávek energií po ukončení posledního aktivního smluvního vztahu s Dodavatelem pro rozsah zpracování a) – f) po dobu 8 let;
 6. Získání názoru Zákazníka týkajícího se zejména míry spokojenosti s poskytovanými/plánovanými službami Dodavatele, názoru na společnost Dodavatele zkvalitnění poskytovaných služeb pro rozsah zpracování a) – f) po dobu 5let.

Zákazník uděluje souhlas pro celý rozsah zpracovávaných údajů a pro všechny shora uvedené účely a jim příslušný rozsah. Zákazník může poskytnutý souhlas kdykoli vcelku či zčásti odvolat, a to stejně jednoduchou formou, jako byl udělen, telefonicky, osobně na zákaznickém centru, důvěryhodnou formou elektronické komunikace či písemně v listinné podobě. Zákazník souhlasí s uvedeným zpracováním svých osobních údajů, tedy poskytnutím nepovinných osobních údajů pro uvedené účely. Zákazník dále výslovně prohlašuje, že Souhlas s uvedeným zpracováním uděluje bezplatně a jeho udělením nebylo podmiňováno poskytnutí služby/zboží.

Poskytnutý souhlas je platný od okamžiku jeho udělení/podpisu. Dodavatel rozsah zpracovávaných údajů po ukončení smluvního vztahu vyhodnocuje a omezí na nezbytně nutnou míru s ohledem na účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů a právech zákazníka

Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům Dodavatele, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále zpracovatelům, s nimiž má Dodavatel uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, případně dalším osobám v souladu s platnými právními předpisy. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz („právo být zapomenut“), omezení zpracování, blokování nesprávných osobních údajů, přenositelnost, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového úřadu, a dále na následující informace: kategorie dotčených osobních údajů; účely zpracování a jejich právní základ včetně oprávněných zájmů; příjemci nebo kategorie příjemců pro zpřístupnění (vč. příjemců ve třetích zemích či mezinárodních organizací); plánovaná doba uložení osobních údajů nebo, není-li možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od zákazníka; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a v těchto případech též informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro zákazníka. Aktualizovaný seznam zpracovatelů osobních údajů, jakož i ucelené informace o zpracování osobních údajů a výčet práv a povinností zákazníka a Dodavatele, včetně poučení o důsledcích částečného či úplného neudělení souhlasu, jsou zveřejněny na webové stránce Dodavatele www.hanackaplynarenska.cz a na vyžádání Zákazníka budou poskytnuty na zákaznickém centru Dodavatele. Zákazník prohlašuje, že tento souhlas přečetl, porozuměl mu a obdržel jeho jedno vyhotovení.

V případě, že podepisujete tento souhlas prostřednictvím elektronického podepisovacího zařízení umožňující zaznamenání biometrických charakteristik podpisu (rychlost, přítlak, sklon, dynamika podpisu atd.), souhlasíte s tím, že Dodavatel vytvoří a bude používat dynamický podpis s verifikací a bude zpracovávat biometrické údaje spojené s takovým podpisem, a to pro účely verifikace a autentizace Vámi podepsaných dokumentů. Pokud nesouhlasíte, můžete si ihned vyžádat tento souhlas v listinné podobě k vlastnoručnímu fyzickému podpisu.Odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení

Odvolat svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete zadáním svého telefonu nebo e-mailu. Na Vámi zadaný kontakt již nebudete dostávat žádná obchodní sdělení.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s podmínkami používání souborů cookie. Zobrazit více informací.